Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na nitrosaminy v hračkách a výrobcích pro péči o děti. Celkem na českém trhu zkontrolovala 20 modelů hraček a pro nadlimitní množství N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek nevyhověly 3 modely.

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní dozorové akce „CASP 2020 – Coordinated Activities on the Safety of Products“ v části „Nitrosamines in toys and childcare articles“  – Nitrosaminy v hračkách a výrobcích pro péči o děti. Cílem bylo ověřit bezpečnost těchto výrobků, u kterých je zvláště důležité chemické složení, vzhledem k přímému a dlouhodobému styku použitých materiálů se sliznicemi či pokožkou hrajících si dětí. Snahou pořádající organizace bylo rozvíjet a zefektivňovat dosavadní spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem členských států v rámci EU tak, aby docházelo k co největšímu sjednocení přístupu kontrolních orgánů k těmto výrobkům.

Akce měla odhalit případné neshody balónků, prstových barev a mačkacích hraček zhotovených z měkčených plastů, které jsou nabízeny k prodeji na trhu EU, s požadavky směrnice 2009/48/ES  (NV 86/2011 Sb.) a k ní harmonizovaným technickým normám ČSN EN 71-9 + A1 Bezpečnost hraček – Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky, ČSN EN 71-12 Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N nitrosovatelné látky a ČSN EN 71-1+A1:2019 Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.

Zaměření akce spočívalo:

  • v identifikaci – zda konkrétní typy hraček dostupné na trhu EU představují reálné bezpečnostní riziko
  • ve zvýšení povědomí o chemickém riziku plynoucím z neshodných hraček vzhledem k výskytu N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek tak, aby bylo laboratorní prověřování zahrnuto do běžné praxe kontrolních orgánů
  • zvýšit povědomí výrobců i spotřebitelů o možném zdravotním riziku plynoucím z těchto typů hraček, pokud obsahují nadlimitní množství N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek

Česká obchodní inspekce v rámci této mezinárodní akce odebrala na trhu v ČR celkem 20 modelů hraček. Z tohoto množství bylo 7 modelů nafukovacích balónků, 7 modelů mačkacích hraček a 6 modelů prstových barev. Z těchto odebraných modelů, dle hodnocení akreditované zkušebny, pro nadlimitní množství N-nitrosaminů či N-nitrosovatelných látek, nevyhověly celkem 3 modely hraček (2 modely nafukovacích balónků a 1 model prstových barev).

U všech třech uvedených hraček bylo, v souladu s ust. § 18a odst. 1 nebo odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., uloženo distributorům ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce. Konkrétně se jednalo o:

Nafukovací balónky PARTY, model 886101 – hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na MPO a výrobek byl zveřejněn v systému RAPEX – viz tisková zpráva https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-nebezpecne-nafukovaci-balonky/

Další dvě nevyhovující hračky budou po ukončení probíhajících správních řízení nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a následně zveřejněny v systému RAPEX:

Prstové barvy omyvatelné Item No. FPR 8, art. 0734“

Nafukovací balónky DONGFANG Item No. A3“

Mezinárodní kontrolní akce se zúčastnilo dalších 11 evropských dozorových orgánů z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Německa, Estonska, Francie, Islandu, Malty, Španělsko a Švédska.

V průběhu celé akce byl zmapován EU trh s nabízenými dětskými nafukovacími balónky, prstovými barvami a mačkacími hračkami zhotovenými z plastů. Celkem bylo ze všech účastnících se států odebráno 220 modelů hraček k ověření, zda obsahují nitrosaminy či nitrosovatelné látky v množství, které přesahuje povolené limity. Každý účastnící se dozorový orgán, včetně ČR, odebral na trhu 20 modelů hraček ve složení: 7 mačkacích hraček, 7 nafukovacích balónků a 6 prstových barev. Většina hraček cca 80 % byla odebrána v kamenných obchodech, 19 % v online prodeji, ale s možností vyzvednutí vybraného zboží v kamenném obchodě a pouze 1 % výrobků bylo odebráno čistě online.

V rámci ověření bezpečnosti jednotlivých hraček byla laboratoří v Německu provedena kontrola, zda hračky obsahují N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky a v jakém množství.

Graf č. 1

Graf č. 2

Výsledky ukázaly, že je vhodné zaměřit pozornost kontrolních pracovníků speciálně na typy hraček – hlavně balónky a prstové barvy, u kterých se projevily problémy s dodržováním ustanovení platných předpisů. Při další kontrolní činnosti bude těmto výrobkům věnována zvýšená pozornost.

 

Váš komentář