Česká obchodní inspekce vyhodnotila akci zaměřenou na bezpečnost elektrických řetězových pil. Celkem zkontrolovala 24 výrobků a nedostatky zjistila u 5 elektrických řetězových pil.

Česká obchodní inspekce provedla kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost elektrických řetězových pil. Konkrétně se jednalo o elektrické řetězové pily, které jsou napájeny elektrickou energií z akumulátoru (tzv. „aku“ řetězové pily), nikoliv ze sítě elektrického napětí 230 V a 50 HZ.

Inspektoři ČOI zkontrolovali u 24 hospodářských subjektů (21 distributorů, 2 výrobců a 1 dovozce) 24 elektrických řetězových pil. Nedostatky zjistili u 5 výrobků.

Kontrolní akce byla spojena s odběrem 7 vzorků elektrických řetězových pil. U nich byly provedeny laboratorní zkoušky, které měly ověřit, zda výrobky splňují technické požadavky na strojní zařízení (nařízení vlády č. 176/2008 Sb.) Provedeným zkouškám nevyhověl 1 výrobek. Elektrická řetězová pila WORX WG322E.9 nevyhověla zkoušce odolnosti předního ochranného krytu ruky proti rázům při teplotě -25°C, kdy došlo k ulomení kotvení krytu. ČOI vydala zákaz prodeje výrobku (ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb.). Výrobek byl zadán do systému ICSMS.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že u 4 výrobků chyběly informace v průvodní dokumentaci nebo v označení.

Česká obchodní inspekce za porušení výše uvedených ustanovení uložila 3 pokuty v celkové hodnotě 5 000 Kč. U nevyhovující elektrické řetězové pily WORX WG322E.9 bylo shledáno, že se jedná o konstrukční vadu, za kterou nese odpovědnost výrobce, tudíž nebylo u kontrolované osoby v postavení distributora kvalifikováno žádné porušení a nebyla mu uložena žádná sankce.

_____________

ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) je informační a komunikační systém pro oblast dozoru zřízený Evropskou komisí, který umožňuje výměnu informací mezi dozorovými orgány nad trhem s nepotravinářskými výrobky členských států EU o provedených kontrolách výrobků se zjištěními. Systém má výstup pro spotřebitele, kde je možné si ověřit podle zadaných kritérií, zda byl určitý výrobek kontrolován.

Kontrolované právní předpisy:

· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

· zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

· nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

· nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

· nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

· nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Na předmětné výrobky se vztahují harmonizované normy:

· ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009+A11:2011+Opr.1:2011+Z1:2016 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

· ČSN EN 60745-2-13:2009+A1:2011 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

Tyto normy jsou platné, nikoliv závazné.

Váš komentář