Letošní dlouhodobě chladné počasí posunulo nástupy tzv. fenologických fází (zkráceně fenofází) ve volné přírodě i na polích. Termíny fenofází monitoruje společný portál Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe
a Českého hydrometeorologického ústavu  www.fenofaze.cz.  V letošním roce zaznamenal zpoždění u bylin, keřů, stromů i ptačích populací a to až o 12 dní oproti dlouhodobému průměru.

Již od počátku roku sumy aktivních teplot (tedy sumy průměrných denních teplot nad teplotní hranicí 5°C) naznačovaly spíše chladnější počasí a pozvolný nástup fenologických fází v předjaří a v časném jaru. Významně podprůměrné teploty naměřené v březnu, dubnu a květnu následně zpomalily termíny většiny sledovaných fenologických fází a to tak výrazně, že na řadě sledovaných lokalit probíhaly fenofáze později až o 12 dní oproti dlouhodobému průměru v letech 1951 – 2021.

Zpoždění v termínech fenofází je patrné ve volné přírodě, kde bylo pozorováno zpoždění u většiny běžně se vyskytujících dřevin (jasany, lípy, břízy, javory, jilmy). Opoždění oproti dlouhodobému průměru se pohybovalo v rozmezí 2 – 12 dní. Stejné termíny fenofází dřevin  byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Rovněž keře a byliny (trnky, hlohy, sasanky, plicníky) zahájily kvetení se zpožděním a to o 2 – 9 dní oproti průměru. U keřů a bylin se o tak výjimečné zpoždění nejedná. Fenofáze kvetení keřů nebo bylin se v tuto dobu běžně vyskytovaly i po roce 2000 nebo v 90. letech minulého století. V letošním roce však se zpožděním začalo nejen kvetení ale i olisťování dřevin a přiblížilo se hodnotám v 70. a 80. letech minulého století. U olisťování je ale v letošním roce zpoždění největší od roku 1989 (v tomto období převládaly záporné odchylky).

Také ptačí populace pozorované v lužních lesích jižní Moravy od roku 1951 zareagovaly na chladnější počasí pozdějším kladením vajíček. Konkrétně sýkora koňadra začala klást vajíčka v druhé polovině dubna, při tom v posledních letech s vysokými teplotami bylo kladení zahájeno během první poloviny dubna. V tomto roce bylo také zaznamenáno výjimečné konkurenční chování mezi sýkorou koňadrou a lejskem bělokrkým, kdy opožděné hnízdění sýkory začalo zasahovat do doby, kdy hnízdění probíhá u lejska bělokrkého. Jelikož hnízdění probíhá v budkách, docházelo ke konkurenčnímu boji o hnízdní dutinu.

Na polích je patrný rozdíl oproti loňskému roku zejména u pšenice ozimé, kdy v loňském roce touto dobou probíhala na většině lokalit fáze tzv. metání, která je letos zaznamenávána ve stejný čas zatím jen sporadicky.

 

Váš komentář