Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na bezpečnost kuchyňských hnětačů. V minulém roce zkontrolovala 23 typů výrobků a nedostatky zjistila u 5 z nich.

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 kontrolovala bezpečnost kuchyňských hnětačů, které jsou v domácnostech často používány.

Inspektoři ČOI provedli 22 kontrol u distributorů, kteří dodávají tyto produkty na trh. Celkem zkontrolovali 23 typů výrobků. Nedostatky v informačních povinnostech, jako je například návod k použití nebo bezpečnostní instrukce, zjistili u 5 typů výrobků. K odbornému testování odebrali 7 typů a 1 typ kuchyňského hnětače nevyhověl po technické stránce. U tohoto produktu bylo provedeno posouzení rizik, které bylo shledáno jako nízké. Žádný výrobek nebyl předán k nahlášení do databáze Safety Gate (dříve RAPEX). Zjištěné závady nebyly natolik závažné, aby bylo nutno přistoupit k okamžitému stažení výrobku z trhu a od spotřebitelů. Odpovědným podnikatelským subjektům byla v pravomoci České obchodní inspekce uložena příslušná opatření za účelem nápravy zjištěných nedostatků.

Česká obchodní inspekce za porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, uložila v 1 případě pokutu v celkové hodnotě 5 000 Kč.

Příslušné právní předpisy:

· zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

· nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

· nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

· Nařízení EP a Rady č. 765/2008 – požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

Podmínky pro výrobu kuchyňských hnětačů jsou stanoveny harmonizovanými normami:

· ČSN EN 60335-1 ed.3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

· ČSN EN 60335-2-14 ed.3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Váš komentář