Domů Zpravodajství Zajímavosti 4 z 5 kontrolovaných zprostředkovatelů prodeje energií vloni porušili zákon

4 z 5 kontrolovaných zprostředkovatelů prodeje energií vloni porušili zákon

0

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2021 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V minulém roce proběhlo celkem 38 kontrol a porušení právních předpisů inspektoři ČOI zjistili téměř v 80 procentech. Zprostředkovatelé prodeje energií se nejčastěji dopouštěli klamavých a nekalých obchodních praktik.

Česká obchodní inspekce uskutečnila od 4. ledna do 31. prosince 2021 kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 38 kontrol, během jedné kontroly ČOI posuzuje celou řadu spotřebitelských smluv, porušení právních předpisů inspekce zjistila ve 30 případech, tj. 79,0 %.

Česká obchodní inspekce, vzhledem k některým omezujícím opatřením vlády ČR, přijatým v souvislosti s výskytem COVID-19, prováděla kontroly především na základě podnětů spotřebitelů, kteří i přes mnohá varování ze strany České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu i médií, stále na nabídky zprostředkovatelů reagují kladně.

Česká obchodní inspekce bude vzhledem k neustálému vývoji trhu s energiemi v kontrolách pokračovat i v roce 2022.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 20 18 90,0%
Jihočeský a Vysočina 0 0 0,0%
Plzeňský a Karlovarský 2 0 0,0%
Ústecký a Liberecký 0 0 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 2 1 50,0%
Jihomoravský a Zlínský 13 10 76,9%
Olomoucký a Moravskoslezský 1 1 100,0%
Celkem 38 30 79,0%  

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila v 64 případech porušení ustanovení zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, konkrétně:

  • v 27 případech prodejci použili nekalou obchodní praktiku spočívající v klamavém konání. Tato obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Za klamavou obchodní praktiku se považuje i obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně existence a podstaty výrobku, hlavních znaků výrobku nebo služby, rozsahu závazku prodávajícího, ceny nebo způsobu výpočtu ceny apod. (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 )
  • v 17 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 10 případech byly použity jiné nekalé obchodní praktiky, tj. praktiky, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele (§ 4 odst. 1, 4)
  • ve 4 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)
  • v 5 prodejci použili nekalou obchodní praktiku spočívající v klamavém opomenutí. Tato obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace (např. hlavní znaky služby, adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem a na jeho účet, cena včetně daní a poplatků, atp.), které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.

Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace, uvedené v předchozím odstavci zatají nebo je poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v předchozím odstavci anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a)

  • v 1 případě prodávající použili vůči spotřebiteli agresivní obchodní praktiky, za agresivní obchodní praktiku se považuje taková obchodní praktika, která ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku či službě a to obtěžováním, donucováním, včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5b)

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila 16 pokut v celkové výši 6 085 000 Kč.

Nejvyšší pokuta zprostředkovatelům prodeje energií, která nabyla právní moci v roce 2021, byla uložena společnosti ENERGY asociace energetických poradců s.r.o. (IČO 07827792) a to ve výši ve výši 1 500 000 Kč. Společnost se dopustila nekalé obchodní praktiky například tím, že spotřebitelům v období od 23. 1. 2019 do 9. 12. 2020 v 11 478 uzavřených spotřebitelských smlouvách uváděla zavádějící informaci „ZARUČENÁ CENA (maximální přípustná cena)“, což jednoznačně evokuje maximální přípustnou cenu, tj. konečnou cenu, kterou spotřebitel bude za službu platit po vybrání nejvhodnějšího dodavatele, přičemž tato cena konečná nebyla, cena totiž byla uvedena bez DPH (porušení zákona o cenách, spotřebitel má znát konečnou cenu včetně DPH) a k ceně se navíc připočítávaly další blíže neurčené „regulační a distribuční poplatky“. Společnost se dopustila dalších porušení zákona (například porušení § 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), kdy neinformovala spotřebitele o jeho právech v souladu se zákonem.

Další nejvyšší pravomocná pokuta, která také nabyla právní moci v roce 2021, byla uložena společnosti Auctio Energia s.r.o. (IČO 03988171) a také se jednalo o pokutu ve výši 1 500 000 Kč. Společnost se dopustila porušení zákona například tím, že ve více než 6 000 smlouvách hrozila smluvní sankcí 1 500 Kč za jedno odběrné místo v případě, že spotřebitel využije svého práva a od takové smlouvy odstoupí, ačkoli na odstoupení přitom spotřebitelé mají nárok. V dalších zhruba 1 500 smlouvách byla uvedena smluvní sankce dokonce vyšší a to 2 000 Kč za jedno odběrné místo. Česká obchodní inspekce považuje takové jednání společnosti za závažné, protože spotřebitel v důsledku hrozby sankce mohl nedobrovolně setrvávat u nových dodávek energií, ačkoli má zákonný nárok od nového dodavatele energií včas bezplatně odstoupit.

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentářCancel reply

Exit mobile version